Stadgar

Stadgar för Tjustbygdens Järnvägsförening

§1. Syfte och ändamål

Föreningen, vilken har sitt säte i Västervik, har som sin huvuduppgift att

• bedriva museitågs-, turist-, och beställningstrafik på järnväg med utgångspunkt från Västervik.

• bevara och vårda fordon, materiel och fastigheter som föreningen äger, hyr eller är depositionstagare för.

• samla och bevara järnvägsmuseala ting, fotografier och litteratur främst med anknytning till banorna kring Västervik.

• stimulera medlemmarnas järnvägsintresse och kunskap om järnvägshistoria och järnvägsteknik, bland annat genom föreningsmöten och aktiviteter.

• aktivt arbeta för järnvägstrafikens fortbestånd på sträckan Hultsfred–Västervik.

§2. Medlemskap

Medlemskap i Tjustbygdens Järnvägsförening erhålls genom erläggande av årsavgift. Denna fastställs av årsmötet.

I medlemsavgiften ingår ett medlemsblad, vilket utkommer med minst fyra nummer per år.

Medlem som genom sitt agerande uppenbart skadar föreningen eller dess syften kan av styrelsen uteslutas. Före sådant beslut skall vederbörande ges tillfälle att yttra sig inför styrelsen på nästkommande styrelsesammanträde.

Medlemskap anses upphöra i juni månad om medlemsavgift ej betalats.

§3. Styrelsen

Föreningens ledning utgörs under verksamhetsåret av styrelsen. Denna ansvarar för ekonomi, medlemsinformation och övrig verksamhet enligt §1. Till styrelsen kan väljas föreningsmedlem som uppnått en ålder av minst 18 år.

Styrelsen skall utgöras av

• ordförande, tillika ordförande för föreningen

• sekreterare

• kassör

• vice ordförande

• ledamot

• tre suppleanter

Ordförande väljs udda år för en mandatperiod av två år.

Övriga ledamöter väljs växelvis vartannat år för en mandatperiod av två år.

Suppleanterna väljs varje år för en mandatperiod av ett år.

Styrelsen äger rätt att utse utskott för särskilda uppgifter. Härvid sätter styrelsen upp ramar, vilka begränsar utskottens befogenheter.

§4. Styrelsens sammanträden

Kallelse till styrelsens medlemmar skall ske personligt, muntligt eller skriftligt, senast tio dagar före det planerade sammanträdet.

Styrelsen skall under året ha minst fyra sammanträden utöver det konstituerande mötet.

Vid det konstituerande mötet skall styrelsen utse chefsposter att arbeta under styrelsen till följande avdelningar:

• trafikavdelningen

• avdelningen för trafiksäkerhet

• maskinavdelningen

• avdelningen för marknadsföring och försäljning

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Suppleanterna tjänstgör i den ordning de är valda. Styrelsen äger rätt att till sammanträde adjungera person vid behov. Denne erhåller yttrande- och förslagsrätt.

Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden. Dessa skall delges styrelsens medlemmar samt anslås i föreningens samlingslokaler för medlemmarnas kännedom.

§5. Utskott

Av styrelsen utsedda utskott svarar för det löpande arbete som krävs.

Minst en ledamot i utskottet bör tillhöra styrelsen.

Styrelsen skall ange gränser för utskottets arbete, samt bestämma inom vilka gränser beslut får fattas av utskottet utan styrelsens inblandning.

§6. Motion

Medlemsmotioner, vilka skall behandlas på årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Ärendet skall sedan föreläggas årsmötet med styrelsens utlåtande.

§7. Årsmöte

Högsta beslutande organ inom föreningen utgörs av årsmötet. Föreningens medlemmar kallas till årsmöte på dag och tid som styrelsen bestämmer. Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Kallelse sker genom styrelsens försorg medelst annons i medlemsbladet eller via personlig kallelse, senast fyra veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande dagordning användas:

• Mötet öppnas av sittande ordförande

• Godkännande av dagordning

• Val av mötesledning

a) Ordförande

b) Sekreterare

• Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden för mötet justera årsmötets protokoll

• Fråga om kallelse till mötet behörigen skett

• Styrelsens verksamhetsberättelse

• Styrelsens förvaltningsberättelse

• Revisorernas berättelse

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• Val av

a) Udda år: Ordförande och två ledamöter för en mandatperiod av två år

Jämna år: Två ledamöter för en mandatperiod av två år

b) Tre suppleanter för en mandatperiod av ett år

c) Två revisorer för en mandatperiod av ett år

d) Två revisorsuppleanter för en mandatperiod av ett år

e) Valberedning för en mandatperiod av ett år bestående av tre personer, varav en är sammankallande

• Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år

• Fastställande av årsavgift

• Behandling av skrivelser, motioner och förslag från styrelsen

• Mötet avslutas

§8. Rösträtt

Rösträtt tillkommer endast närvarande medlem som erlagt medlemsavgift för närmast föregående verksamhetsår. Omröstning sker öppet, om ingen begärt sluten omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fråga angående §11. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten skiljer.

§9. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§10. Firma

Styrelsens ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningens firma enligt följande:

Tjustbygdens Järnvägsförening /Firmatecknare/.

§11. Ändring av stadgar och föreningens upplösning

Beslut avseende stadgeändring eller föreningens upplösning skall fattas med 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, av vilka det ena skall vara årsmöte. Mellan dessa möten skall förflyta minst sex veckor. Beslut avseende upplösning av föreningen skall innefatta bestämmelser om disposition av dess egendom.

Nyheter

Jultåg till Köpenhamn 2017

Besök den fantastiska julmarknaden på Tivoli och handla i de många butikerna i ett julskyltat Köpenhamn. En annorlunda endagsresa för hela familjen med specialchartrat snabbtåg direkt till Köpenhamn utan byte. Servering och underhållning ombord. Frukostpåse och mat på hemresan förbeställs vid bokning. Rabatt på Tivolientrén.

Pris: 975 kr

Datum: Lördag 25 november samt lördag 2 december

Bekräftade tider 25/11: Avgång från Katrineholm 06:15, Norrköping 06:38, Kimstad 06:51, Linghem 07:02, Linköping 07:09, Vikingstad 07:18, Mantorp 07:25, Mjölby 07:32, Boxholm 07:42, Tranås 07:53. Ankomst till Köpenhamn ca 12:15. Tåget körs genom Skåne via Åstorp och Teckomatorp på grund av banarbeten mellan Hässleholm och Lund. Hemresa från Köpenhamn  19:30, ankomst Tranås 00:07, Boxholm 00:18, Mjölby 00:27, Mantorp 00:36, Vikingstad 00:42, Linköping 00:50, Linghem 01:00, Kimstad, 01:12, ankomst Norrköping 01:25.  På grund av banarbete körs buss på hemresan Norrköping-Katrineholm. Bussen (Blåklintsbuss) avgår direkt efter tågets ankomst till Norrköping från hållplatsläge C1 (ersättningshållplats för Östgötapendeln) och kör direkt till Katrineholm.

Bekräftade tider 2/12: Avgång från Nyköping 07:00, Kolmården07:20, Norrköping 07:43, Kimstad 07:55, Linghem 08:06, Linköping 08:13, Vikingstad 08:25, Mantorp 08:33, Mjölby 08:43, Boxholm 08:55, Tranås 09:05. Ankomst till Köpenhamn ca 12:15. Hemresa från Köpenhamn 19:30, ankomst Tranås 22:26, Boxholm 22:36, Mjölby 22:45, Mantorp 22:53, Vikingstad 22:59, Linköping 23:07, Linghem 23:15, Kimstad, 23:26, ankomst Norrköping 23:37. På grund av banarbete körs buss på hemresan Norrköping-Kolmården-Nyköping. Bussar (Blåklintsbuss) avgår direkt efter tågets ankomst till Norrköping från hållplatsläge C1 (ersättningshållplats för Östgötapendeln) och kör direkt till Nyköping, en buss går via Kolmården.

Bokning: Lars Adolfsson 0490-135 75, 070-299 35 71. Boka redan nu, sista anmälningsdag 20 november.

Legitimationskrav: Observera att resan kräver att giltig id-handling för gränskontroll medförs. Läs mer om vilka giltiga id-handlingar som gäller för inresa i Sverige på Polisens hemsida.

Välkomna på en trevlig resa!

 
Nytt gåvokonto

Vi har gått över till bankgiro för vårt gåvokontot, nytt bankgironummer är 350-3521. Det tidigare plusgirokontot har upphört.

Välkommen med ditt bidrag!

 
Årets tidtabell är klar

Tidtabellen för sommaren 2017 är nu klar.