Järnvägen

 Sample Image

 

 

 

 

 

Sveriges första byggnadsminnesförklarade järnväg 

Smalspårsjärnvägen mellan Västervik och Hultsfred

Banan från 1879 är Sveriges första byggnadsminnesförklarade järnväg. Verksamheten kring järnvägen är ett pågående och levande projekt med koppling till turism, kultur- och industrihistoria samt byggnadsvård. Vid banan pågår för närvarande många olika delprojekt med olika inriktningar. Under de senaste åren har en kraftsamling skett för att långsiktigt rusta järnvägen och möjliggöra fortsatt trafik i framtiden. I dag förvaltas järnvägen av det ideella bolaget FAS, Förvaltnings AB Smålandsbanan och trafiken och banunderhållet sköts av TJF, Tjustbygdens Järnvägsförening.

FAS och TJF tilldelades 1999 Länsförsäkringar i Kalmar Läns byggnadsvårdspris för sina insatser vid smalspårsjärnvägen Västervik-Hultsfred. År 2001 tilldelades FAS ett av regionförbundets kulturstipendium och hösten 2002 tilldelades FAS och TJF Regionförbundets pris och stipendium för "bästa uthållighet" i samband med de årliga framstegsdagarna.

Banans historia

1879Bansträckan Västervik-Hultsfred öppnas för allmän trafik den 16 november av det privata bolaget HWJ, Hultsfred-Westerviks Jernvägsaktiebolag.
1880Järnvägen invigs av Oscar II.
1914Järnvägsfonden (nuvarande ägare till Förvaltnings AB Smålandsbanan) bildas.
1924Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägs AB bildas efter samgående mellan HWJ och två andra bolag.
1936Vissa ångloksdragna tåg ersätts med rälsbuss.
1938Infarten till Hultsfreds station byggs om för att eliminera flera plankorsningar.
1949NVHJ förstatligas, dvs banan övertas av SJ.
1953Sista reguljära lokdragna persontåget mellan Västervik och Hultsfred. Persontrafiken ombesörjs helt av rälsbussar vilket innebär att 2:a klass (idag 1:a klass) helt försvinner.
1957Den kvarvarande reguljära trafiken med ånglok, i godståg, upphör.
1964Delar av den norra delen av NVHJ breddas till normal spårvidd, 1435 mm, och på sträckan Jenny-Västervik byggs treskensspår för att möjliggöra trafik med både normal- och smalspåriga tåg.
1979TJF, Tjustbygdens Järnvägsförening bildas i Västervik.
1984Den 20 augusti läggs persontrafiken läggs ned på sträckan Västervik-Växjö trots massiva protester.
1985Den sista kvarvarande godstrafiken upphör på sträckan Västervik-Gunnebobruk.
1987Persontrafiken återupptas mellan Västervik och Växjö av det privata bolaget VHVJ AB.
1992VHVJ AB drabbas av ekonomiska problem och försätts i konkurs.
1993Vägverket köper en del av banan mellan Jenny och Verkebäck och bygger en vägbank över spåret vid Rössle vilket omöjliggör trafik till Västervik. Smalspårsbangården i Väservik rivs. FAS, Förvaltnings AB Smålandsbanan bildas för att trygga framtiden för sträckan Västervik-Hultsfred.
1995FAS intensifierar upprustningsarbetena med början norrifrån. Trafiken återupptas i begränsad omfattning mellan Verkebäck och Ankarsrum.
1996Trafik möjlig mellan Verkebäck och Tuna. Sträckan Verkebäck-Totebo byggnadsminnesförklaras.
1998Trafik möjlig mellan Verkebäck och Hultsfred, 59 km.
1999Vägverket beslutar att bygga en bro vid Rödsle efter förhandlingar med Riksantikvarieämbetet. FAS köper Jenny station och lokstallet i Västervik. Sträckan Totebo-Hultsfred byggnadsminnesförklaras.
2000Vägverket genomför brobyggnationen vid Rödsle och FAS påbörjar återställningsarbetena av bandelen Jenny-Verkebäck. Västerviks kommun genomför en återuppbyggnad av smalspårsbangården i Västervik.
2001Bansträckan Jenny-Verkebäck återöppnas och trafik är möjlig Jenny-Hultsfred, 66 km.
2002Banverket återansluter smalspåret och treskensspåret mellan Jenny och Västervik. De första provtågen mellan Västervik och Jenny körs under december månad.
2003Valborgsmässoafton rullar det första tåget på treskensspåret för allmänheten. Sommarsäsongen är mycket lyckosam och samtrafik med skärgårdsbåt i Verkebäck inleds två dagar i veckan.
2004Banans 125-årsjubileum och TJF:s 25-årsjubileum firas med jubileumstrafik och besök av riksdagens talman Björn von Sydow.
2005

Hans Majestät Konungen Karl XVI Gustaf och Hennes Majestät Drottning Silvia besöker smalspårsjärnvägen och reser med ångtåg mellan Verkebäck och Ankarsrum samt med rälsbuss mellan Ankarsrum och Fårhult där kungaparet äter lunch på Värdshuset Den Gröna Tuppen.

2006

Smalspårsjärnvägen står som värd för Smalspår 150 som en del i den svenska järnvägens 150-årsjubileum. Banan gästas av lok och vagnar samt personal från de flesta av landets museibanor.

Fakta om banan

Spårvidd891 mm, tre svenska fot
Längd71 km varav 4 km treskenspår mellan Jenny och Västervik
Högsta punkt126 meter över havet vid Tuna
Lägsta punkt4 meter över havet vid Verkebäck
Rälsvikt i huvudspår27 kg/m
Största lutning i huvudspår16,67 promille
Minsta kurvradie240 meter
Högsta tillåtna hastighet (historiskt)85 km/h
Högsta tillåtna hastighet (idag)70 km/h

Trafikinfo

Ånglok ersätts av diesellok

I helgen ersätts ångloket med diesellok p.g.a. den höga brandrisken i Västerviksområdet. Loktågen dras av ett diesellok från 1950-talet med vagnar från perioden 1920-1950. Samma tidtabell gäller. I Ankarsrum är café Trefoten öppet med glass, kaffe, smörgåsar m.m.

Välkomna!

 
Ta tåget till Durspelsstämman

I helgen är det durspelsstämma i Ankarsrum och sedvanlig efterstämma vid Långsjön. Extratåg till efterstämman går från Ankarsrum kl. 19:15. Åter från Långsjön till Ankarsrum efter efterstämmans slut, tåget fortsätter sedan till Västervik.

Se alla tågtider för durspelsdagen: Tåg vid durspelsstämman

 

Nyheter

Boken om Krösatågen nu i butiken

Nu är den äntligen i vår butik! Boken Krösatåget, den småländska tågrevolutionen är skriven av Ingemar Lundin och Sten-Åke Bergholm.

I Jönköpings län fanns ett vitt förgrenat järnvägsnät och med envetna medarbetare i ledande ställning och under hårt motstånd skapades en ny framtid för regional tågtrafik med nya aktörer. I två volymer berättas den spännande historien av de som var med.

Järnvägstrafiken utanför huvudlinjerna i Sverige betraktades som mer eller mindre dödsdömd under senare delen av 1970- och början av 80-talen. Generösa statsbidrag till ersättande busstrafik gjorde att många länsbolag övergav tågtrafiken.

I boken berättas den spännande resan med historien av de som var med kring utvecklingen av trafiken och uppbyggnaden av BK-tåg och utvecklingen av trafiken på banorna i Småland.

Beställ boken i vår butik, till TJF butik.

 
Tidtabell för rälsbuss och ångtåg 2016

Tidtabellerna för sommarens trafik är nu klara. Rälsbussarna körs enligt två olika tidtabeller under låg- respektive högsäsong. Ångtågen kör under helger fyra sommarveckor. Årets tidtabeller.

 
Bidrag till stationsmiljön i Totebo

Förvaltnings AB Smålandsbanan har fått 40 000 kr i bidrag av Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur för att genomföra etapp 1 av återställning av stationsmiljön i Totebo. Projektet är totalt kostnadsberäknat till ca 120 000 kr och innebär att ett rundgångsspår för tågmöte skapas vid plattformen genom att ytterligare en växel läggs i linjen.