Stadgar

Stadgar för Tjustbygdens Järnvägsförening

§1. Syfte och ändamål

Föreningen, vilken har sitt säte i Västervik, har som sin huvuduppgift att

• bedriva museitågs-, turist-, och beställningstrafik på järnväg med utgångspunkt från Västervik.

• bevara och vårda fordon, materiel och fastigheter som föreningen äger, hyr eller är depositionstagare för.

• samla och bevara järnvägsmuseala ting, fotografier och litteratur främst med anknytning till banorna kring Västervik.

• stimulera medlemmarnas järnvägsintresse och kunskap om järnvägshistoria och järnvägsteknik, bland annat genom föreningsmöten och aktiviteter.

• aktivt arbeta för järnvägstrafikens fortbestånd på sträckan Hultsfred–Västervik.

§2. Medlemskap

Medlemskap i Tjustbygdens Järnvägsförening erhålls genom erläggande av årsavgift. Denna fastställs av årsmötet.

I medlemsavgiften ingår ett medlemsblad, vilket utkommer med minst fyra nummer per år.

Medlem som genom sitt agerande uppenbart skadar föreningen eller dess syften kan av styrelsen uteslutas. Före sådant beslut skall vederbörande ges tillfälle att yttra sig inför styrelsen på nästkommande styrelsesammanträde.

Medlemskap anses upphöra i juni månad om medlemsavgift ej betalats.

§3. Styrelsen

Föreningens ledning utgörs under verksamhetsåret av styrelsen. Denna ansvarar för ekonomi, medlemsinformation och övrig verksamhet enligt §1. Till styrelsen kan väljas föreningsmedlem som uppnått en ålder av minst 18 år.

Styrelsen skall utgöras av

• ordförande, tillika ordförande för föreningen

• sekreterare

• kassör

• vice ordförande

• ledamot

• tre suppleanter

Ordförande väljs udda år för en mandatperiod av två år.

Övriga ledamöter väljs växelvis vartannat år för en mandatperiod av två år.

Suppleanterna väljs varje år för en mandatperiod av ett år.

Styrelsen äger rätt att utse utskott för särskilda uppgifter. Härvid sätter styrelsen upp ramar, vilka begränsar utskottens befogenheter.

§4. Styrelsens sammanträden

Kallelse till styrelsens medlemmar skall ske personligt, muntligt eller skriftligt, senast tio dagar före det planerade sammanträdet.

Styrelsen skall under året ha minst fyra sammanträden utöver det konstituerande mötet.

Vid det konstituerande mötet skall styrelsen utse chefsposter att arbeta under styrelsen till följande avdelningar:

• trafikavdelningen

• avdelningen för trafiksäkerhet

• maskinavdelningen

• avdelningen för marknadsföring och försäljning

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Suppleanterna tjänstgör i den ordning de är valda. Styrelsen äger rätt att till sammanträde adjungera person vid behov. Denne erhåller yttrande- och förslagsrätt.

Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden. Dessa skall delges styrelsens medlemmar samt anslås i föreningens samlingslokaler för medlemmarnas kännedom.

§5. Utskott

Av styrelsen utsedda utskott svarar för det löpande arbete som krävs.

Minst en ledamot i utskottet bör tillhöra styrelsen.

Styrelsen skall ange gränser för utskottets arbete, samt bestämma inom vilka gränser beslut får fattas av utskottet utan styrelsens inblandning.

§6. Motion

Medlemsmotioner, vilka skall behandlas på årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Ärendet skall sedan föreläggas årsmötet med styrelsens utlåtande.

§7. Årsmöte

Högsta beslutande organ inom föreningen utgörs av årsmötet. Föreningens medlemmar kallas till årsmöte på dag och tid som styrelsen bestämmer. Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Kallelse sker genom styrelsens försorg medelst annons i medlemsbladet eller via personlig kallelse, senast fyra veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande dagordning användas:

• Mötet öppnas av sittande ordförande

• Godkännande av dagordning

• Val av mötesledning

a) Ordförande

b) Sekreterare

• Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden för mötet justera årsmötets protokoll

• Fråga om kallelse till mötet behörigen skett

• Styrelsens verksamhetsberättelse

• Styrelsens förvaltningsberättelse

• Revisorernas berättelse

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• Val av

a) Udda år: Ordförande och två ledamöter för en mandatperiod av två år

Jämna år: Två ledamöter för en mandatperiod av två år

b) Tre suppleanter för en mandatperiod av ett år

c) Två revisorer för en mandatperiod av ett år

d) Två revisorsuppleanter för en mandatperiod av ett år

e) Valberedning för en mandatperiod av ett år bestående av tre personer, varav en är sammankallande

• Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år

• Fastställande av årsavgift

• Behandling av skrivelser, motioner och förslag från styrelsen

• Mötet avslutas

§8. Rösträtt

Rösträtt tillkommer endast närvarande medlem som erlagt medlemsavgift för närmast föregående verksamhetsår. Omröstning sker öppet, om ingen begärt sluten omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fråga angående §11. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten skiljer.

§9. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§10. Firma

Styrelsens ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningens firma enligt följande:

Tjustbygdens Järnvägsförening /Firmatecknare/.

§11. Ändring av stadgar och föreningens upplösning

Beslut avseende stadgeändring eller föreningens upplösning skall fattas med 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, av vilka det ena skall vara årsmöte. Mellan dessa möten skall förflyta minst sex veckor. Beslut avseende upplösning av föreningen skall innefatta bestämmelser om disposition av dess egendom.

Nyheter

Nytt gåvokonto

Vi har gått över till bankgiro för vårt gåvokontot, nytt bankgironummer är 350-3521. Det tidigare plusgirokontot har upphört.

Välkommen med ditt bidrag!

 
Årets tidtabell är klar

Tidtabellen för sommaren 2017 är nu klar.

 
Mellandagsrea

Nu firar vi det nya året med en rejäl mellandagsrea! Medlemmar får 30 % rabatt i vår butik och övriga får 20 % rabatt. Medemmar anger koden tjfmedlem och övriga 2017.

Välkommen in i butiken: TJF webbutik

Erbjudandet gäller till och med den 2 januari.